Liečenie divadlom: cesta k tvorivosti a slobode

Všetci hráme hlavnú postavu vo svojom životnom príbehu. Buď prevezmeme zodpovednosť a staneme sa vedomými tvorcami – režisérmi svojej hry, alebo ostaneme v polohe obete – bábky ovládanej zvonka.

Čo je to Liečenie divadlom?

Koncept Liečenie divadlom spája divadlo a osobný rozvoj. Je to jedna z mnohých ciest za sebapoznaním. Používa divadelné, meditačné, umelecko-terapeutické, psychologické a pohybové techniky a metódy zamerané na štyri úrovne bytosti: fyzickú, emočnú, psychickú a spirituálnu, ktoré sa navzájom prelínajú a nadväzujú na seba. Cieľom Liečenia divadlom je návrat k sebe, k spojeniu sa so svojou esenciou.

kristina sihelska

Fyzická úroveň

V prvom rade sa kladie dôraz na napojenie sa na svoje telo – fyzickú úroveň. To je tá najzákladnejšia vec. Cez pohybové, meditačné a herecké techniky sa učíme byť ukotvení v tele, vedome ho pozorujeme, preciťujeme. Stávame sa pozorovateľmi. Už samotný tento stav jednoty bytia je liečivý.

Emočná úroveň

Práca s emóciami, ich prežívanie, vyjadrovanie, vytváranie si odstupu, to je ďalšia rovina, ktorá nás hlbšie spája s pravdou. Byť úprimný sám k sebe, vedieť pomenovať čo cítim, vedieť to vyjadriť. Táto časť práce otvára „pandorinu skrinku“ – všetky nevyjadrené a potlačené emócie. Tu sa človek dostáva často do minulosti a začína nachádzať spojenia s minulými zážitkami a súčasnou situáciou. Otvárajú sa témy ako zranené vnútorné dieťa, vzťahy s rodičmi, ranné zážitky z detstva….Často krát sa dostávame k limbickému odtlačku, kde je potreba prepísať vytvorený zápis. Osvetľujú a zvedomujú sa zranenia, bloky, presvedčenia, ktoré si nesieme z minulosti a ktoré nám ovplyvňujú život. Je to fáza liečenia emočného. Keď odpúšťame. Púšťame minulosť. Vychádzame z roly obete a berieme si naspäť svoju silu.

liečenie divadlom kristina sihelskaPsychická úroveň

Na psychickej úrovni bytosti objavujeme archetypy, ktoré nám dávajú komplexný obraz psychiky človeka. Archetypy sú mapou ktorá nás vedie k pochopeniu a uvedomeniu. Je to vedomá práca prepájania telesného, emočného a mentálneho v nás. Integrujeme poznatky a prežitky, objavujeme ďalšie možnosti. Prichádzame na svoje stereotypy, návyky a presvedčenia, ktoré nám ovplyvňujú každodenný život.  Učíme sa vedome si voliť slová, myšlienky, pracujeme s pozornosťou. Uvedomujeme si moc, akou tvoríme realitu. Prehlbujeme bytie v bdelej prítomnosti. Už nereagujeme, ale jednáme. Jednanie z celistvosti je vyjadrením pravdy.

Spirituálna úroveň

Spirituálna úroveň nám odhaľuje hlbšie súvislosti. Sme tvorcami reality. Nachádzame nevyčerpateľný zdroj energie. Máme prístup k vnútornej múdrosti a intuícií. Sme v spojení so svojou podstatou. Liečime /sa/ a prinášame svetlo. Všetky úrovne bytosti sú úzko prepojené, navzájom súvisia a nemožno ich oddeľovať. Ak vyliečime niečo na jednej úrovni, automaticky vidíme a cítime zmenu na všetkých ostatných.

V Liečení divadlom pracujeme v bezpečnom úzkom kruhu ľudí, ktorí sa navzájom podporujú. Zdieľanie je jej súčasťou. Všetci sme si navzájom učiteľmi a zároveň sme všetci žiakmi.

liečenie divadlom intuitívny tanecPripravili sme pre Vás zážitkový celodenný seminár Liečenia divadlom s názvom „ROLY, KTORÉ HRÁME, MASKY, KTORÉ NOSÍME.“  

Tento seminár je zameraný na rozpoznanie rolí, ktoré v živote hráme. Naučíme sa jednoduché a efektívne techniky ako z rolí vystupovať a znovu do nich vstupovať. V živote hráme niekoľko rolí a je dobré, ak o nich vieme a hráme ich vedome. Väčšinou to tak ale nie je. Často sa s nimi stotožňujeme a tým sa vzďaľujeme svojej vnútornej pravde a podstate. Hráme roly, ktoré sa od nás očakávajú. Strácame radosť zo života a energiu. Veľakrát zažívame vyhorenie, depresie, sklamanie, a sústavnú nespokojnosť.

Budeme sa hrať so svojimi rolami a pomocou hereckých techník sa naučíme vytvoriť si odstup a nadhľad od nich. Tým spustíme liečivý proces rozpúšťania škodlivých vzorcov správania a myslenia – odhalíme stereotypy a návyky, ktoré ovplyvňujú každodenný život.

Pokúsime sa uvedomiť si masky, ktoré nosíme. Urobíme tak prvý krok k autenticite a slobode vyjadrovania. Podporíme sebadôveru a posilníme životnú silu. Tým, že začneme počúvať signály tela, dokážeme včas rozpoznať kritický moment, ktorý nás vracia späť do nevedomého používania masiek a rolí. Je to reakcia, ktorá nás „chráni“ pred nespracovanými emóciami, ktoré ostali uväznené na podvedomej úrovni. To, čo je nespracované, sa neustále vracia a pýta si pozornosť. Takto ostávame často zacyklení v určitých nevyhovujúcich vzorcoch správania a myslenia.

Tiež budeme pracovať s archetypmi, ktoré nám pomôžu hlbšie preniknúť do psychiky. Archetypy sú mapou ktorá nás vedie k pochopeniu hlbších súvislostí. Uvedomíme si potenciál, ktorým disponujeme a budeme pracovať s rozširovaním obzorov a možností. Zameriame sa na pozornosť a vedomú voľbu myšlienok a slov, ktorými si tvoríme realitu. Pomocou meditačných a pohybových techník prehĺbime bytie v bdelej prítomnosti.

Na seminár je vhodné si priniesť pohodlné oblečenie, ktoré nám nebráni v pohybe, šatku na oči, pero, zápisník a farbičky.

Seminár sa uskutoční u nás v Krystalii dňa 25.5.2019 (sobota), v čase od  od 9.00 do 17.00 hod. s pauzou na obed 🙂 . Cena za seminár je 49 eur. 

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ NA SEMINÁR

*******************************************************************************************************

Už u nás prebehol seminár na tému: 

„Emócie a (ne)moc tvoriť svoj život.“

Pracovali sme s emóciami a naučili sme sa ich vyjadrovať, aby sme mohli voľne plynúť a jednať z prítomnosti. Nevyjadrené emócie ostávajú v našich telách. Telo nezabúda. Emócie často krát ostávajú potlačené a skryté aj niekoľko rokov a my máme v tele zápis – blok. Ostávame uväznení v naučených vzorcoch správania, ktoré sú bezpečné, ale bránia nám slobodne žiť a radovať sa.

Na seminári sme vytvorili bezpečný priestor pre odhalenie starých vnútorných zranení a vyjadrenie potlačených emócií. Naučili sme sa vedome uvoľňovať svoje emócie. Pomenovali sme  si svoje strachy a zranenia. Naučili sme sa vytvárať si odstup a nadhľad. Tým sme znovu získali schopnosť nebrať si veci osobne.

V budúcnosti chystáme ešte tému: 

„Improvizácie, ako cestu k slobode, autenticite a tvorivosti“

Ponúka možnosť uvedomiť si, ako sme schopní v živote „plynúť s prúdom“, vnímať silu intuície a robiť správne rozhodnutia. Naučíme sa jednoduché postupy ako sa otvoriť spontánnosti a tvorivosti v živote. Prostredníctvom improvizácií budeme odhaľovať zažité vzorce správania a podvedomé presvedčenia, podľa ktorých reagujeme a tvoríme si život. A objavovať nové cesty a postupy, ktoré sú potlačené, alebo skryté. Budeme rozvíjať spontánnosť, tvorivosť a autentickosť v prejave, a dotýkať sa „blokov“, ktoré nám v tom bránia.

O lektorke:

kristina sihelska

Mgr.art. Kristína Sihelská: Jej cesta spája divadlo a sebapoznanie, z čoho vzniklo Liečenie divadlom. Vychádza zo svojich niekoľkoročných skúseností z divadelnej praxe, vedenia divadelných skupín, z meditačnej praxe, z umeleckých terapií, desiatok workshopov a seminárov zameraných na seba-liečenie a vedomý rozvoj, a z odbornej a záujmovej literatúry. Študuje tanečno -pohybovú terapiu. Je herečkou a členkou umeleckého súboru Mestského divadla v Žiline. Založila občianske združenie Vedome – centrum duchovného rozvoja. Vedie divadelnú skupinu Théaterapia, ktorá prináša autorské predstavenia odrážajúce vnútornú esenciu a inšpirujúce k hľadaniu svojej podstaty. „Myslím si, že šťastie človeka je v slobodnom a autentickom vyjadrovaní sa. V tom, že môže tvoriť, a tak zhmotňovať svoje sny, manifestovať svoju jedinečnosť. Takéto šťastie zažíva človek, ktorý je sám sebou, napojený na zdroj, hlboko zakorenený a žijúci v prítomnosti.“