Liečenie divadlom: cesta k tvorivosti a slobode

Všetci hráme hlavnú postavu vo svojom životnom príbehu. Buď prevezmeme zodpovednosť a staneme sa vedomými tvorcami – režisérmi svojej hry, alebo ostaneme v polohe obete – bábky ovládanej zvonka.

Čo je to Liečenie divadlom?

Koncept Liečenie divadlom spája divadlo a osobný rozvoj. Je to jedna z mnohých ciest za sebapoznaním. Používa divadelné, meditačné, umelecko-terapeutické, psychologické a pohybové techniky a metódy zamerané na štyri úrovne bytosti: fyzickú, emočnú, psychickú a spirituálnu, ktoré sa navzájom prelínajú a nadväzujú na seba. Cieľom Liečenia divadlom je návrat k sebe, k spojeniu sa so svojou esenciou.

kristina sihelska

V prvom rade sa kladie dôraz na napojenie sa na svoje telo – fyzickú úroveň. To je tá najzákladnejšia vec. Cez pohybové, meditačné a herecké techniky sa učíme byť ukotvení v tele, vedome ho pozorujeme, preciťujeme. Stávame sa pozorovateľmi. Už samotný tento stav jednoty bytia je liečivý.

Práca s emóciami, ich prežívanie, vyjadrovanie, vytváranie si odstupu, to je ďalšia rovina, ktorá nás hlbšie spája s pravdou. Byť úprimný sám k sebe, vedieť pomenovať čo cítim, vedieť to vyjadriť. Táto časť práce otvára „pandorinu skrinku“ – všetky nevyjadrené a potlačené emócie. Tu sa človek dostáva často do minulosti a začína nachádzať spojenia s minulými zážitkami a súčasnou situáciou. Otvárajú sa témy ako zranené vnútorné dieťa, vzťahy s rodičmi, ranné zážitky z detstva….Často krát sa dostávame k limbickému odtlačku, kde je potreba prepísať vytvorený zápis. Osvetľujú a zvedomujú sa zranenia, bloky, presvedčenia, ktoré si nesieme z minulosti a ktoré nám ovplyvňujú život. Je to fáza liečenia emočného. Keď odpúšťame. Púšťame minulosť. Vychádzame z roly obete a berieme si naspäť svoju silu.

liečenie divadlom kristina sihelskaNa psychickej úrovni bytosti objavujeme archetypy, ktoré nám dávajú komplexný obraz psychiky človeka. Archetypy sú mapou ktorá nás vedie k pochopeniu a uvedomeniu. Je to vedomá práca prepájania telesného, emočného a mentálneho v nás. Integrujeme poznatky a prežitky, objavujeme ďalšie možnosti. Prichádzame na svoje stereotypy, návyky a presvedčenia, ktoré nám ovplyvňujú každodenný život.  Učíme sa vedome si voliť slová, myšlienky, pracujeme s pozornosťou. Uvedomujeme si moc, akou tvoríme realitu. Prehlbujeme bytie v bdelej prítomnosti. Už nereagujeme, ale jednáme. Jednanie z celistvosti je vyjadrením pravdy.

Spirituálna úroveň nám odhaľuje hlbšie súvislosti. Sme tvorcami reality. Nachádzame nevyčerpateľný zdroj energie. Máme prístup k vnútornej múdrosti a intuícií. Sme v spojení so svojou podstatou. Liečime /sa/ a prinášame svetlo. Všetky úrovne bytosti sú úzko prepojené, navzájom súvisia a nemožno ich oddeľovať. Ak vyliečime niečo na jednej úrovni, automaticky vidíme a cítime zmenu na všetkých ostatných.

V Liečení divadlom pracujeme v bezpečnom úzkom kruhu ľudí, ktorí sa navzájom podporujú. Zdieľanie je jej súčasťou. Všetci sme si navzájom učiteľmi a zároveň sme všetci žiakmi.

liečenie divadlom intuitívny tanecPripravili sme pre vás Základný kurz Liečenia divadlom, ktorý sme rozdelili na štyri stretnutia. V úvodnom stretnutí sa oboznámite so základmi Liečenia divadlom a s prácou lektorky. Na toto stretnutie nadväzujú ďalšie tri, v ktorých sa pôjde viac do hĺbky, a na ktorých sa bude pracovať s jednotlivými úrovňami bytosti. V ďalšom novembrovom stretnutí sa zameriame na Emócie a /ne/moc tvoriť, v januári na Roly ktoré hráme, masky, ktoré nosíme a vo februári na Improvizáciu ako cestu k slobode, autenticite a tvorivosti.

Každé stretnutie je možné absolvovať aj jednotlivo.

Cena za jeden celodenný workshop je 49 eur – workshopy sa budú konať vždy v sobotu od 9.00 do 17.00 hod. s pauzou na obed 🙂

Stručne k jednotlivým workshopom:

Zážitkový seminár Liečenie divadlom – úvodný „ochutnávkový“ seminár – 13.10.2018 

Otvorí vám cestu Liečenia divadlom. Naučíme sa jednoduché techniky, ktoré budete môcť využívať v každodennom živote, aby ste sa sprítomnili vo svojom tele. Zameriame sa na rozširovanie pozornosti a prebudíme svojho vnútorného pozorovateľa, čo je základom pre porozumenie seba samého a javov, ktoré sa dejú v nás aj mimo nás. Budeme skúmať spontánnosť, kreativitu a autentický prejav a posúvať svoje hranice.

Zážitkový seminár Liečenie divadlom – Emócie a /ne/moc tvoriť svoj život – 17.11.2018

Tento seminár bude zameraný na prežívanie a citový život. Vytvoríme bezpečný priestor pre odhalenie starých vnútorných zranení a vyjadrenie potlačených emócií. Naučíme sa vedome uvoľňovať svoje emócie. Pochopíme ich prepojenie s fyzickým telom. Ukážeme si, ako emócie nevedome riadia náš život a spúšťajú naučené vzorce, podľa ktorých jednáme. Naučíme sa, ako sa znovu napojiť na svoju silu, aby sme mohli jednať z prítomnosti.

Zážitkový seminár Liečenie divadlom – Roly, ktoré hráme, masky, ktoré nosíme – 19.01.2019

Rozpoznaním rolí, ktoré v živote hráme, sa naučíme vytvoriť si odstup, a spustíme tak liečivý proces rozpúšťania škodlivých vzorcov správania. Uvedomením si masiek, ktoré nosíme, urobíme prvý krok k autenticite a slobode vyjadrovania, čím podporíme sebadôveru a posilníme životnú silu. Budeme pracovať s archetypmi, ktoré nám pomôžu hlbšie preniknúť do psychiky. Poznáme silu zámeru a myšlienky a naučíme sa vedome pracovať so slovom.

Zážitkový seminár Liečenie divadlom – Improvizácie, ako cestu k slobode, autenticite a tvorivosti – 16.02.2019

Ponúka možnosť uvedomiť si, ako sme schopní v živote „plynúť s prúdom“, vnímať silu intuície a robiť správne rozhodnutia. Naučíme sa jednoduché postupy ako sa otvoriť spontánnosti a tvorivosti v živote. Prostredníctvom improvizácií budeme odhaľovať zažité vzorce správania a podvedomé presvedčenia, podľa ktorých reagujeme a tvoríme si život. A objavovať nové cesty a postupy, ktoré sú potlačené, alebo skryté. Budeme rozvíjať spontánnosť, tvorivosť a autentickosť v prejave, a dotýkať sa „blokov“, ktoré nám v tom bránia.

O lektorke:

kristina sihelskaMgr.art. Kristína Sihelská: Jej cesta spája divadlo a sebapoznanie, z čoho vzniklo Liečenie divadlom. Vychádza zo svojich niekoľkoročných skúseností z divadelnej praxe, vedenia divadelných skupín, z meditačnej praxe, z umeleckých terapií, desiatok workshopov a seminárov zameraných na seba-liečenie a vedomý rozvoj, a z odbornej a záujmovej literatúry. Študuje tanečno -pohybovú terapiu. Je herečkou a členkou umeleckého súboru Mestského divadla v Žiline. Založila občianske združenie Vedome – centrum duchovného rozvoja. Vedie divadelnú skupinu Théaterapia, ktorá prináša autorské predstavenia odrážajúce vnútornú esenciu a inšpirujúce k hľadaniu svojej podstaty. „Myslím si, že šťastie človeka je v slobodnom a autentickom vyjadrovaní sa. V tom, že môže tvoriť, a tak zhmotňovať svoje sny, manifestovať svoju jedinečnosť. Takéto šťastie zažíva človek, ktorý je sám sebou, napojený na zdroj, hlboko zakorenený a žijúci v prítomnosti.“