Liečenie divadlom: cesta k tvorivosti a slobode

Všetci hráme hlavnú postavu vo svojom životnom príbehu. Buď prevezmeme zodpovednosť a staneme sa vedomými tvorcami – režisérmi svojej hry, alebo ostaneme v polohe obete – bábky ovládanej zvonka.

Čo je to Liečenie divadlom?

Koncept Liečenie divadlom spája divadlo a osobný rozvoj. Je to jedna z mnohých ciest za sebapoznaním. Používa divadelné, meditačné, umelecko-terapeutické, psychologické a pohybové techniky a metódy zamerané na štyri úrovne bytosti: fyzickú, emočnú, psychickú a spirituálnu, ktoré sa navzájom prelínajú a nadväzujú na seba. Cieľom Liečenia divadlom je návrat k sebe, k spojeniu sa so svojou esenciou.

kristina sihelska

Fyzická úroveň

V prvom rade sa kladie dôraz na napojenie sa na svoje telo – fyzickú úroveň. To je tá najzákladnejšia vec. Cez pohybové, meditačné a herecké techniky sa učíme byť ukotvení v tele, vedome ho pozorujeme, preciťujeme. Stávame sa pozorovateľmi. Už samotný tento stav jednoty bytia je liečivý.

Emočná úroveň

Práca s emóciami, ich prežívanie, vyjadrovanie, vytváranie si odstupu, to je ďalšia rovina, ktorá nás hlbšie spája s pravdou. Byť úprimný sám k sebe, vedieť pomenovať čo cítim, vedieť to vyjadriť. Táto časť práce otvára „pandorinu skrinku“ – všetky nevyjadrené a potlačené emócie. Tu sa človek dostáva často do minulosti a začína nachádzať spojenia s minulými zážitkami a súčasnou situáciou. Otvárajú sa témy ako zranené vnútorné dieťa, vzťahy s rodičmi, ranné zážitky z detstva….Často krát sa dostávame k limbickému odtlačku, kde je potreba prepísať vytvorený zápis. Osvetľujú a zvedomujú sa zranenia, bloky, presvedčenia, ktoré si nesieme z minulosti a ktoré nám ovplyvňujú život. Je to fáza liečenia emočného. Keď odpúšťame. Púšťame minulosť. Vychádzame z roly obete a berieme si naspäť svoju silu.

liečenie divadlom kristina sihelskaPsychická úroveň

Na psychickej úrovni bytosti objavujeme archetypy, ktoré nám dávajú komplexný obraz psychiky človeka. Archetypy sú mapou ktorá nás vedie k pochopeniu a uvedomeniu. Je to vedomá práca prepájania telesného, emočného a mentálneho v nás. Integrujeme poznatky a prežitky, objavujeme ďalšie možnosti. Prichádzame na svoje stereotypy, návyky a presvedčenia, ktoré nám ovplyvňujú každodenný život.  Učíme sa vedome si voliť slová, myšlienky, pracujeme s pozornosťou. Uvedomujeme si moc, akou tvoríme realitu. Prehlbujeme bytie v bdelej prítomnosti. Už nereagujeme, ale jednáme. Jednanie z celistvosti je vyjadrením pravdy.

Spirituálna úroveň

Spirituálna úroveň nám odhaľuje hlbšie súvislosti. Sme tvorcami reality. Nachádzame nevyčerpateľný zdroj energie. Máme prístup k vnútornej múdrosti a intuícií. Sme v spojení so svojou podstatou. Liečime /sa/ a prinášame svetlo. Všetky úrovne bytosti sú úzko prepojené, navzájom súvisia a nemožno ich oddeľovať. Ak vyliečime niečo na jednej úrovni, automaticky vidíme a cítime zmenu na všetkých ostatných.

V Liečení divadlom pracujeme v bezpečnom úzkom kruhu ľudí, ktorí sa navzájom podporujú. Zdieľanie je jej súčasťou. Všetci sme si navzájom učiteľmi a zároveň sme všetci žiakmi.

liečenie divadlom intuitívny tanecPripravili sme pre vás zážitkový celodenný seminár Liečenia divadlom s názvom „EMÓCIE A (NE)MOC TVORIŤ SVOJ ŽIVOT“.  

Budeme pracovať s emóciami a naučíme sa ich vyjadrovať, aby sme mohli voľne plynúť a jednať z prítomnosti. Nevyjadrené emócie ostávajú v našich telách. Telo nezabúda. Emócie často krát ostávajú potlačené a skryté aj niekoľko rokov a my máme v tele zápis – blok. Ostávame uväznení v naučených vzorcoch správania, ktoré sú bezpečné, ale bránia nám slobodne žiť a radovať sa.

Vytvoríme bezpečný priestor pre odhalenie starých vnútorných zranení a vyjadrenie potlačených emócií. Naučíme sa vedome uvoľňovať svoje emócie. Pomenujeme si svoje strachy a zranenia. Naučíme sa vytvárať si odstup a nadhľad. Tým sa znovu získame schopnosť nebrať si veci osobne.

Pomocou pohybových techník a tanca sa napojíme na svoje telo a zameriame pozornosť na jeho potreby. Naučíme sa ho počúvať a veriť mu. Telo neklame. Telo má akési senzory, ktorými zachytáva informácie z okolia – telom hovorí naša intuícia a tá sa väčšinou nemýli. Vie viac ako naša myseľ.

Pomocou hereckých techník sa naučíme ako bezpečne pracovať s emóciami, dať im voľný priebeh. Získame tak výborný nástroj, ktorý nám pomôže čistiť svoje emočné telo, kedykoľvek to bude v živote potrebné.

Meditačné techniky nám ukážu ako vedome pracovať so svojou mysľou. Možno si to ani neuvedomujeme ale väčšinou len plníme „príkazy“ mysle a stali sme sa jej sluhami. Myseľ je však úžasný a silný nástroj, ktorým by sme mali vládnuť my.

Pomocou psychodrámy si prehráme minulé zážitky a zvedomíme si tým staré vzorce správania. Objavíme nové možnosti a cesty.

Vyjadrovať emócie je prirodzené a zdravé a otvára nám cestu k autenticite a slobode. 

Uvoľníme tvorivý potenciál vďaka tomu, že prepustíme to, čo nám neslúži a vytvoríme priestor pre nové.

Seminár sa uskutoční u nás v Krystalii dňa 16.2.2019 (sobota), v čase od  od 9.00 do 17.00 hod. s pauzou na obed 🙂 . Cena za seminár je 49 eur. 

CHCEM SA PRIHLÁSIŤ NA SEMINÁR

*******************************************************************************************************

Ak by Vás tento proces sebaliečenia zaujal,  v budúcnosti chystáme aj témy ako: 

 

„Roly, ktoré hráme, masky, ktoré nosíme.“

Rozpoznaním rolí, ktoré v živote hráme, sa naučíme vytvoriť si odstup, a spustíme tak liečivý proces rozpúšťania škodlivých vzorcov správania. Uvedomením si masiek, ktoré nosíme, urobíme prvý krok k autenticite a slobode vyjadrovania, čím podporíme sebadôveru a posilníme životnú silu. Budeme pracovať s archetypmi, ktoré nám pomôžu hlbšie preniknúť do psychiky. Poznáme silu zámeru a myšlienky a naučíme sa vedome pracovať so slovom.

„Improvizácie, ako cestu k slobode, autenticite a tvorivosti“

Ponúka možnosť uvedomiť si, ako sme schopní v živote „plynúť s prúdom“, vnímať silu intuície a robiť správne rozhodnutia. Naučíme sa jednoduché postupy ako sa otvoriť spontánnosti a tvorivosti v živote. Prostredníctvom improvizácií budeme odhaľovať zažité vzorce správania a podvedomé presvedčenia, podľa ktorých reagujeme a tvoríme si život. A objavovať nové cesty a postupy, ktoré sú potlačené, alebo skryté. Budeme rozvíjať spontánnosť, tvorivosť a autentickosť v prejave, a dotýkať sa „blokov“, ktoré nám v tom bránia.

O lektorke:

kristina sihelska

Mgr.art. Kristína Sihelská: Jej cesta spája divadlo a sebapoznanie, z čoho vzniklo Liečenie divadlom. Vychádza zo svojich niekoľkoročných skúseností z divadelnej praxe, vedenia divadelných skupín, z meditačnej praxe, z umeleckých terapií, desiatok workshopov a seminárov zameraných na seba-liečenie a vedomý rozvoj, a z odbornej a záujmovej literatúry. Študuje tanečno -pohybovú terapiu. Je herečkou a členkou umeleckého súboru Mestského divadla v Žiline. Založila občianske združenie Vedome – centrum duchovného rozvoja. Vedie divadelnú skupinu Théaterapia, ktorá prináša autorské predstavenia odrážajúce vnútornú esenciu a inšpirujúce k hľadaniu svojej podstaty. „Myslím si, že šťastie človeka je v slobodnom a autentickom vyjadrovaní sa. V tom, že môže tvoriť, a tak zhmotňovať svoje sny, manifestovať svoju jedinečnosť. Takéto šťastie zažíva človek, ktorý je sám sebou, napojený na zdroj, hlboko zakorenený a žijúci v prítomnosti.“